blank
phone
 

 

  Algemene Voorwaarden  

 

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden in PDF-formaat.
Om de PDF te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig.

 

Algemene voorwaarden Copymedia B.V.

Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt Copymedia B.V., gevestigd te Valkenswaard aan de C. Ruys de Beerenbrouckstraat 3, 5554TL Valkenswaard, aangeduid als Copymedia.

2. Op alle aanbiedingen en transacties van Copymedia zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Copymedia op het internet en tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Op verzoek zendt Copymedia u een schriftelijk exemplaar.

3. Naast deze algemene voorwaarden kan Copymedia aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de opdrachtgever, ongeacht of de voorwaarden van de opdrachtgever in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Copymedia.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke redenen dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Artikel 2: Offertes

1. Op alle offertes van Copymedia wordt duidelijk herkenbaar vermeld dat het een offerte betreft. De offertes zijn altijd voorzien van een offertenummer en offertedatum. Aan andere prijsopgaven kunnen geen rechten ontleend worden.

2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door het insturen van een volledig ingevulde en ondertekende set orderformulieren, bestaande uit: een kopie van de offerte, een orderbevestiging en een vrijwaringsverklaring.

2. Copymedia heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opdrachten of bestellingen te weigeren of te accepteren onder aanvullende voorwaarden.

Artikel 4: Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen van Copymedia exclusief BTW.

2. De prijzen zoals vermeld in de prijslijsten van Copymedia zijn indicatief en onder voorbehoud van typ- of drukfouten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3. Copymedia is slechts gebonden producten en/of diensten te leveren tegen de in de offerte vermelde prijzen en met inachtneming van de geldigheidsduur van de offerte.

4. Producten en werkzaamheden omvatten uitsluitend datgene dat tussen de partijen, middels getekende orderformulieren, schriftelijk is overeengekomen. Meer- of minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Artikel 5: Afbeeldingen

1. Foto`s en tekeningen kunnen afwijken van het geleverde product ten gevolge van bijvoorbeeld gewijzigde verpakkingen door fabrikant en dergelijke.

Artikel 6: Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen werkt Copymedia uitsluitend op basis van betaling vooraf per bank of contante betaling bij zelf ophalen van de order.

2. In het geval dat vooruitbetaling per bank is overeengekomen, wordt de productie van een order niet gestart totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen.

Artikel 7: Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Copymedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Copymedia niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Copymedia als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interest.

2. Indien Copymedia bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Copymedia gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Copymedia toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, inbraak, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Copymedia voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Copymedia ingeschakelde derden voordoen.

4. Copymedia heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 8: Verzending

1. De producten reizen voor risico van Copymedia. De opdrachtgever draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2. De wijze van transport wordt door Copymedia bepaald.

3. Eventuele wensen van de opdrachtgever aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd als de opdrachtgever zich bereid verklaart de extra kosten die zijn wensen met zich meebrengen, voor zijn rekening te nemen.

4. Indien UPS (of een andere vervoerder) op haar site via Track & Trace aangeeft dat het pakket is afgeleverd, houdt de verantwoordelijkheid van Copymedia op.

5. De opdrachtgever is verplicht bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij niet kunnen afleveren worden de producten door UPS (of andere vervoerder) opgeslagen.

Artikel 9: Levering

1. Levering vindt plaats conform de afgesproken levertijd. Mocht de levertijd de afgesproken termijn overschrijden dan krijgt de opdrachtgever hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. Copymedia is gerechtigd om een order uit te leveren in meerdere deelorders.

Artikel 10: Garantie en reclames

1. Copymedia staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • A: indien de opdrachtgever de producten heeft verwaarloosd.
  • B: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • D: indien het produkt wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
  • E: indien de opdrachtgever de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  • F: in geval van incompatibiliteit tussen het door Copymedia gebruikte medium en de apparatuur van de opdrachtgever. Copymedia gebruikt voor alle kopieerwerk altijd zorgvuldig geselecteerd medium met een zo breed mogelijke inzetbaarheid. Met name (maar niet uitsluitend) op het gebied van gebrande CD en DVD is er geen enkel medium waarmee volledige compatibiliteit kan worden gegarandeerd. Compatibiliteitsproblemen vallen dan ook niet onder productiefouten.

3. Indien en voorzover de reclame door Copymedia of haar leverancier gegrond wordt geacht, is Copymedia alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

4. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Copymedia.

5. Nakomen van haar garantieverplichtingen door Copymedia, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De opdrachtgever heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk vooraf is overeengekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is Copymedia niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten door Copymedia wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welkevoor rekening van de opdrachtgever komen.

2. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Bij beslag, surcéance van betaling of faillissement dient de opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrechts van Copymedia.

3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Copymedia gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Copymedia gemaakte kosten te vergoeden.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Copymedia hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

5. Copymedia heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Copymedia uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 12 Eigendom bestanden en (produktie)middelen

1. Alle door Copymedia vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, (data)bestanden, (ontwerp)tekeningen, informatiedragers, programmatuur, opnamen, foto's, afbeeldingen, teksten en dergelijke, blijven het eigendom van Copymedia.

2. Copymedia is niet gehouden de onder sub 1. bedoelde zaken af te geven aan de opdrachtgever, noch om deze voor de opdrachtgever te bewaren. Zo de opdrachtgever en Copymedia zijn overeengekomen dat Copymedia de bedoelde zaken zal bewaren, dan is Copymedia slechts gehouden deze voor de duur van 6 maanden te bewaren. Alle risico's ten aanzien van de door Copymedia bewaarde zaken komen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Copymedia geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking

1. Copymedia aanvaardt geen enkele verantwoording voor schade aan andere apparatuur van opdrachtgever of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel of systeem.

2. Copymedia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3. Voor schade veroorzaakt door geleverde software, verlies van data als vastgelegd op magnetische informatiedragers, door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen kan Copymedia nimmer aansprakelijk gesteld worden.

4. Indien Copymedia, om welke redenen dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige producten waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten (deel-leveringen) is Copymedia tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden de schade te vergoeden.

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Copymedia niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Copymedia te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Copymedia het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Copymedia is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4. In geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Copymedia schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Copymedia verrichte prestaties, en heeft Copymedia onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

7. Geringe afwijkingen in de kwaliteit van de producten of afwijkingen van foto`s en tekeningen van het geleverde product ten gevolge van bijvoorbeeld gewijzigde verpakkingen door fabricant en dergelijke kunnen geen grond opleveren voor reclames noch ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15: Toeleveranciers

1. Alle bedingen, bepalingen en/of overeenkomsten van een toeleverancier met betrekking tot producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en veropdrachtgever, zijn onverkort op deze overeenkomst van toepassing.

2. De opdrachtgever verkrijgt een recht op de producten van een toeleverancier volgens de licentie- en algemene voorwaarden van de toeleverancier waardoor het in deze voorwaarden dienaangaande bepaalde terzijde wordt gesteld.

Artikel 16: Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

1. Copymedia zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst met zorg bewaren.

2. Copymedia is niet aansprakelijk voor schade aan door de opdrachtgever aan haar verstrekte materialen of producten (b.v. door brand of diefstal). Alle risico's tijdens bewaring komen voor rekening van de opdrachtgever, die dit risico desgewenst dient te verzekeren.

3. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Copymedia van een master, een copie, een tekening, een ontwerp, een informatiedrager en dergelijke, een duplicaat daarvan wordt gemaakt. Indien tijdens de bewaring zaken verloren gaan, of onbruikbaar worden, om welke reden dan ook, dient de opdrachtgever op verzoek van Copymedia een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring door opdrachtgever

1. Indien de te verveelvoudigen content mogelijk (auteurs- of naburigrechtelijk) beschermde werken van derden bevat, zal opdrachtgever zich op de hoogte stellen van eventuele door de rechthebbenden, zoals de Stichting BUMA/STEMRA en de Stichting Sena vereiste toestemming en zal opdrachtgever, indien van toepassing, deze toestemming van de rechthebbenden verkrijgen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van beeld- en/of geluidsdragers en aanverwante zaken.
De opdrachtgever garandeert Copymedia, dat door de nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zaken zoals informatiedragers, beeld- en geluiddragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto's, afbeeldingen, teksten etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden (zie ook de vrijwaringsverklaring van Copymedia).

2. Copymedia is niet op de hoogte van de inhoud van de te verveelvoudigen content en derhalve evenmin van eventuele rechten van derden op deze content, zonder plicht tot vergoeding van enige schade of kosten.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor de betreffende produktie-opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien Copymedia gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is Copymedia gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.

3. Copymedia behoudt zich het recht voor geheel naar eigen inzicht, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever 1) een kopie van de in opdracht gegeven content ter controle te verstrekken aan eventuele (vertegenwoordigers van) (beweerde) derde-rechthebbenden en 2) informatie over de opdrachtgever te verstrekken. Alle kosten en claims die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. Copymedia is niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten van derden voortvloeiend uit de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Copymedia van alle mogelijke claims van derden en daarmee samenhangende kosten gebaseerd op schending van enig intellectueel eigendomsrecht, direct of indirect voortvloeiend uit de opdracht. Als Copymedia in dat kader door derden wordt aangesproken, dan zal opdrachtgever alle voor Copymedia hiermee samenhangende kosten vergoeden.

5. Copymedia blijft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals productiemiddelen, (data)bestanden, (ontwerp)tekeningen, informatiedragers, programmatuur, opnamen en dergelijke en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.

Artikel 18: Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen opdrachtgever en Copymedia zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.